Italy, Dolomites - reichenberg
1970-01-01 01 00 00-2

1970-01-01 01 00 00-2